دانلود فایل


دانلود مقاله بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در

دانلود فایل دانلود مقاله بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي 1- مقدمهانديشه ايرانيان باستان را مانند انديشة ديگر مردمان دنياي قديم، مي توان از اسطوره هاي حماسه ها، كتابها و باورهاي ديني و نيز سنگ نبشته هاي آنان دريافت. انسانهاي دنياي كهن، انديشه هايشان را در قالب اسطوره ها، آيين ها و سرودهاي ديني بيان كرده اند؛ از اين رو به قول مردم دكتر حميد عنايت يكي از علل دشواري تحقيق در انديشه هاي سياسي در ايران آميختگي آنها با عقايد و تعاليم ديني و اخلاقي وجهان شناسي و تاريخي است . در حالي كه در مغرب زمين و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است كه رساله ها و كتابهاي جداگانه در موضوع سياست و كشورداري بنويسند، در فرهنگ ايراني تفكرات مربوط به جامعه و حكومت چه در دورة پيش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام تري دربارة اين و دنيا مندرج است. بدين جهت آگاهي از چگونگي انديشه هاي سياسي مستلزم آن است كه كم و بيش همه متون و منابعي كه به نحوي خود كار بينش و نگرش ايراني در زندگي فردي و اجتماعي است از اندرز نامه ها گرفته تا كتب ملل و نحل و شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنايت، 1369: 61) اين مقاله به دنبال بررسي نظرية شاهي آرماني در ايران باستان و به عبارتي انديشه سياسي ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلامي مي باشد؟ سؤال اساسي اين مي باشد كه مدل رهبري سياسي ارائه شده در انديشة سياسي ايرانشهري كدم مي باشد؟ و اين تئوري ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه شكلهايي متجلي شد؟ فرضيه اي كه مورد سنجش قرار مي گيرد اين است: مدل رهبري سياسي در انديشة ايرانشهري
Persian utopia تئوري شاهي آرماني بوده است؛ بعد از ظهور اسلام اين تئوري در قالبهاي مختلف از قبيل فلسفه سياسي، سياستنامه و حكمت اشراق . تداوم پيدا كرد، اما اين قالبهاي تفكر هر كدام به فراخور موقعيت و شرايط سياسي خاص خود، وجوهي از آن برداشته و در قالب تفكر خاص خود ادامه دادند. مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري شاه آرماني داراي فرّه ايزدي است كه شاه آرماني داراي فرّه ايزدي عين شريعت است و نه هجري آن؛ انديشه شاه آرماني داراي حره ايزدي در كهن ترين منابع انديشة ايرانشهري آمده است و با همين مفهوم بنيادين، انديشة سياسي مسيحي سده هاي ميانه و بويژه روم شرقي پيوند مي يابد كه در آن نيز شاه موجودي ناميرا و خدا گونه است. شاه آرماني نيز از آنجا كه داراي فرّه ايزدي است. در نوشته هاي ايرانشهري به عنوان انساني خداگونه، نمايندة و برگزيدة خدا بر روي زمين فهميده مي شود (طباطبائي؛ 1375: 131) 2- جهان بيني در ايران باستان با اينحال، انديشة سياسي مردمان باستان در بافت كلي جهانشناسي آنها جاي گرفته است. جهان شناسي شيوه اي در پرداخت انديشه است كه فلسفه، دين، اخلاق و انديشه سياسي را با هم در بردارد، در جهان شناسي و جهان بيني ايرانيان، جهان داراي نظم و همگوني است. اين نظم طبيعي، مقدس، و قا بل احترام است. البته اين نحوة نگرش اختصاص به ايران ندارد؛ در واقع، كيهان شناسي غالب در ميان انسانها تا قبل از عصر نوزايي (رنسانس)، نه فقط در ميان ايرانيان، بلكه در همه جاي دنيا، جهان را مجموعه اي مي دانست كه مي توانست كه مي توان آنرا به يك خيمه همانند نمود. در اين جهان خيمه اي همه چيز موزن است، چرا كه طبيعت چيزها اين طور تلقي مي گرديد و اين طور استنتاج مي شد كه اين موزوني مقدس است. (رجائي، 1373: 40-41) در جهان شناسي هند و ايراني، آرته (Arta) مفهوم مهمي است . آرته آيين و شيوه اي است كه سراسر جهان هستي از طبيعت تا جامعه و تا عالم مجردات را به هم پيوند مي زند. آرته كه زير بناي فكري آريائيهاي ايراني را تشكيل مي دهد، همة ابعاد زندگي انسان در جامعه و نظام هستي و كل عالم وجود را در بر مي گيرد و حيات در اين چارچوب معني مي يابد. ............ فایل Word ورد 22 صفحه

تحقیق


پروژه


ارائه


مقاله


حقوق


علوم سیاسی


علوم انسانی


پایان نامه


دانلود مقاله بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه