دانلود فایل


پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی 1 - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی 1 پاورپوینت

دانلود فایل پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی 1 پاورپوینت آزمايشگاه شيمی معدنی (1) نوع فایل : پاورپوینتتعداد اسلایدها : 184فهرست و پیشگفتارآزمایش شماره 1:تهيه اسيد بوريک از بوراکس و بررسی برخی از خواص آنروش کار- شرح آزمایششناسايی و سنجشآزمایش شماره 2: تهيه آب اکسيژنه و بررسی برخی از خواص آنروش تهيه آزمايشگاهی آب اکسيژنهروش تهيه صنعتی آب اکسيژنهارزش حجمی پراکسيد هيدروژنوسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 3: تهيه يک نمک مضاعف و يک کمپلکس و مقايسه آنها - شرحوسايل مورد نيازمواد مورد نيازتهيه کمپلکس تتراآمين مس(II) سولفات يک آبهمقايسه برخی از خواص نمک ساده،نمک مضاعف و نمک کمپلکسشکل 7- ساختار چندين کمپلکسآزمایش شماره 4: تهيه متاپريدات پتاسيم و تعيين درجه خلوص آن- شرحروش کارتجزيه کمیشکل 9- ساختار ترکيبات گوگردآزمایش شماره 5: تهيه تری پتاسيم هگزانيترو کبالت و مطالعه واکنشهای آنوسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 6:تهيه پرمنگنات پتاسيم از سنگ معدن پيرولوزيتوسايل موردنيازمواد موردنيازروش کارآزمایش شماره 7: اثر انتقال بار: واکنشهای منگنزوسايل مورد نيازوسايل مورد نيازروش کارآزمایش شماره 8:تهيه زاجها و بررسی رشد بلورهای آنها وسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارتهيه زاج سفيد از آلونيت آزمایش شماره 9:تهيه کرومات سديم و بی کرومات سديم از سنگ معدن کروميت وسايل موردنيازوسايل موردنيازروش کارآزمایش شماره 10:تهيه رنگدانه ها وسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 11:تهيه سديم تری پلی فسفات(Na5P3O10) و تری فسفريک اسيد(H5P3O10) وسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 12:تهيه فسفات سديم و تعيين درجه خلوص آنهاوسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 13:پايدار کردن حالت اکسيداسيون در ترکيبات وسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 14:تهيه هيپوکلريتهای سديم و کلسيموسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کارآزمایش شماره 15:تهيه تيوسولفات سديم وسايل مورد نيازمواد مورد نيازروش کار ازمایش شماره 1:تهيه اسيد بوريک از بوراکس و بررسی برخی از خواص آنهدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام دهيد.

اسيد بوريک (اسيد ارتوبوريک) اسيدی بسيار ضعيف است که از بوراتها و يا هيدروليز هاليدهای بور با هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. اين اسيد به صورت بلورهای سفيد سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)3 از طريق پيوند های هيدروژنی به يکديگر متصل شده اند و لايه های نامحدودی( با فاصله Aº 18/3) با تقارن تقريبا شش ضلعی تشکيل می دهند.
اسيد بوريک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذيری آن با افزايش دما زياد می شود. اين اسيد تک بازی است.
B(OH)4- در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است.
3 B(OH)3 B3O3(OH)4- + H+ + 2H2O pk=84/6 درمحلولهای مختلف اسيد بوريک وبوراتها بسپارهايی مانندB3O3(OH)4- را طبق معادله زير می دهند.
2 B(OH)3 + B(OH)4- B3O3(OH)4- + 3H2O pk=110q به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنين حلقه هايی در بوراتهای متبلور مانند 2B2O3 و Cs2O محرز است.
از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با 18O و بوراتها انجام می شود، می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α - هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت 1:1 تشکيل داده ، قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود.

روش کار

1) 12 گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک 25% خنثی کنيد. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد. اسيد بوريک را بروی کاغذ صافی خشک کنيد و محلول زيرين را جهت گرفتن مابقی اسيد، تغليظ نمائيد.
q 2) 6-5 قطره از محلول اشباع و گرم بوراکس را در يک لوله آزمايش بريزيد و 3-2 قطره اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه کنيد. سرعت تشکيل رسوب بلوری اسيد بوريک را مقايسه نمائيد.

شناسایی و سنجش
1- مقداری از بلورهای اسيد بوريک را در آب گرم حل کرده و در محلول را به سه لوله آزمايش منتقل نمائيد. سپس به داخل يکی از لوله آزمايشها 5-3 قطره محلول تورنسل خنثی اضافه کنيد و تغيير رنگ محلول را مشاهده نمائيد.
تکه ای از کاغذ يونيورسال را در داخل لوله آزمايش سوم به مدت چند ثانيه نگهداريد. رنگ آنرا با رنگ استاندارد مقايسه کنيد و pH اسيد بوريک را حدس بزنيد.

2- ميله ای شيشه ای و يا از جنس چينی را در شعله حرارت دهيد. ميله داغ را در پودر اسيد بوريک وارد کنيد و مجددا روی شعله بگيريد و تغيير رنگ شعله را به دقت مشاهده کنيد....

به همراه تمامی فرمول ها به صورت مرتب و محاسبات و جداول

پاورپوینت


آزمایشگاه شیمی معدنی1


آزمایشگاهی آب اکسیژنه


پراکسید هیدروژن


تتراآمین مس


نمک کمپلکس


ترکیبات گوگرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه