دانلود فایل


دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی دانلود

دانلود فایل دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلینوع فایل : Wordتعداد صفحات : 29فهرستانواع سيستم عددي:
تبديل از مبناي 10 به 2 : ( تقسيم متوالي )
تبديل از مبناي 10 به 16 :
تبديل از 2 به 10:
تبديل از 16 به 10:
تبديل از 2 به 16:
تبديل از 16 به 2:
گيتهاي منطقي :
فيلدهاي داده :
نحوه شماره گذاري بيتها :
ثباتها ( Registers ) :
فصل دوم
آشنايي با پردازنده هاي شركت :Intel
8086 .1 :
8088 .2 :
80286 .3 :
80386 .4 :
80486 .5 :
Pentium .6 :
Pentium , .7 :
مود واقعي Real mod :
مود محافظت شده Protected :
مود مجازي rirtual mode :
حافظه نهان ( Cache) :
انواع حافظه نهان :
انواع cache
super scaler :
قسمت بندي Cpu
حافظه اصلي :
انواع روشهاي آدرس دهي حافظه اصلي :
.1 آدرس دهي مطلق يا (فيزيكي ) :
.2 روش segment offise :
روش آدرس دهي سطر:
شكل كلي آدرس دهي Segment offset :
هم پوشاني ( Over lap ) سگمنتها :
1. Segment كد cs :
2. segment داده DS :
3. Segment ss
ثباتهاي سگمنت : ( segment ) :
ثبات segment كد cs :
ثبات Segment داده DS :
ثبات Segment پشته ss :
ثباتهاي اضافي :
ثباتهاي همه منظوره ( General Pur Pase ) :
كاربردهاي خاص ثباتهاي همه منظوره :
ثبات AX :
ثبات BX :
ثبات CX :
ثبات DX :
ثباتهاي انديس Index Registers :
وقفه ها ( Interrupts ) :جدول بردار وقفه ( Interrupt vector table ) :
ثبات پرچمها ( flags Register ) :
آشنايي با دستورات اسمبلي :
عملگر ( Operator ) :
عملوند ( operand ) :
دستورات انتقال داده :
الف) انتقال ثبات به ثبات :
ب) انتقال غير مستقيم ثبات به حافظه :
ج) انتقال مستقيم ثبات به حافظه :
د) انتقال مستقيم عدد به ثبات :
هـ ) انتقال مستقيم عدد به حافظه :
ن) انتقال مستقيم حافظه به ثبات :
دستورات MOV SX , MOV ZX :
دستور XCHG :
دستور LEA :
دستورات محاسباتي پايه ( Increase ) :
دستور Decrease :
دستور Add :
پرچم نقلي ( Carry flag ) :
پرچم سر ديز ( overflow flag ) :
پرچم سر ريز :
دســتور :
الف – دو عدد 1 بايتي :
ب – دو عدد 2 بايتي :
ج – دو عدد 4 بايتي :
دســتور SHL :
دستور ( shift Arithmetic Right ) SAR :
دستور SAL شيفت محاسباتي به چپ :
دستور ROR :
دستور RCR :
دستور RCL :
دستور مقايسه :
دستور پرش (Jump) :
الف- پرش كوتاه ( short Jump ) :
ب – پرش نزديك ( Near Jump ) :
ج – پرش دور ( Far Jump) :
د – دستور پرش غير شرطي ( unconditional Jump ) :
و – دستور پرش شرطي ( Conditioal Jump ) :
الف : دستورات پرش شرطي براي اعداد علامتدار
ب : دستورات پرش شرطي براي اعداد بدون علامت :
مثال:
ج- دستورات پرش شرطي خاص :
مثال :
دستور Loop :
و : دستورات منطقي :
مثال :
دستور And :
مثال :
دستور OR :
دستور XOR :
مثال :
دستور كار با زير برنامه :
دستور RET :

دانلود جزوه اطلاعات منطقی


اسمبلی


مدار منطقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه